שירות ייעוץ כלכלי בתחום הרווחה

נושאי הייעוץ

ניתוח כספי

 • הצגת הוצאות הרשות בקישור לפרקי התקציב על פי משרד הרווחה.
 • הצגת הכנסות הרשות בקישור לפרקי התקציב על פי משרד הרווחה.
 • בדיקת ההתאמה החשבונאית של הדוח הכספי ברשות לנתוני דוח תקצוב מצטבר שנתי.
 • הצגת השתתפות הרשות המתוקננת (25%) והחריגה (מעבר ל-25%) לכל פרק תקציבי בהתאמה לתקצוב משרד הרווחה.
 • הצגת עיקרי ממצאים ועיקרי משמעויות למקבלי ההחלטות ברשות.

בקרה כספית שוטפת בתחום הרווחה

 • בקרת הכנסות משרד הרווחה על בסיס דוח תקצוב (חודשי, מצטבר).
 • בקרת הוצאות על פי תקציב הרשות והקצבה להוצאות רווחה של המשרד.
 • בקרת סעיפים כמותיים (הקצאה שנתית, רמת ביצוע חודשית, יתרה מצטברת).
 • בקרת הכנסות עצמיות (צד ג').
 • הפקת דוח מצטבר לכל רבעון (ניתוח כולל של הכנסות והוצאות הרשות בתחום הרווחה).

הערכות וטיפול בנושאים מערכתיים

 • בניית אינדקס פרקים וסעיפים לפרק הרווחה, בהתאמה חד חד ערכית לתקצוב הרשות על ידי משרד הרווחה.
 • בניית תקציב מפורט של פרק הרווחה ברשות, תוך קישור לתקצוב המשרד ותוך תיאום פנימי בהגדרת התקציבים בין צד ההוצאה לצד ההכנסה.
 • בדיקת תקבולי הרשות בגין שכר/כ"א וסיוע וטיפול בפערי הכנסות הנובעים מאי עדכון מערך הנתונים הקלוט במשרד ביחס לעובדי הרשות.
 • בדיקת תשלומי השכר המשולמים לעובדי הרווחה, בהתאמה לאוגדן השלטון המקומי (יבוצע על ידי חשבת שכר בכירה).
 • בדיקת מערך המינהל והזכאות ברשות (תחשיבי זכאות, דיווח, נוהלי עבודה, שמירת מסמכים) – יבוצע על ידי מומחית בתחום המינהל והזכאות. 

 
הייעוץ יכול להינתן באופן של פרויקט ו/או בליווי שוטף למחלקת הרווחה ולגזברות.
 
יתרונותינו וניסיוננו

 • המשרד מעסיק כלכלנים ורואי חשבון בעלי ניסיון רב בתחום הניהול הכספי  והרישום החשבונאי.
 • המשרד עוסק בבקרה כספית בתחום הרווחה ברשויות מקומיות רבות וצבר ניסיון רב בתחום.
 • במהלך עבודתנו ברשויות מצאנו ליקויים משמעותיים ברישומים החשבונאיים של פרק הרווחה ברשות. בחלק מהרשויות נמצאו ליקויים מהותיים בבקרה התקציבית של פרק הרווחה אשר לא אותרו במהלך עבודה שגרתי ברשות וטופלו לאחר הערותינו.
 • משרדנו עורך בקרה שוטפת של הכנסות משרד הרווחה ומאתר פערי דיווח/ביצוע, כך שמתקבלות מירב ההכנסות לרשות.
 • נסיון רב ביצירת ממשקי עבודה בין הגזברות למחלקת הרווחה לניהול הכספי של פרק הרווחה.
   

נשמח לעמוד לרשותכם במתן אינפורמציה על מגוון השירותים
        איש הקשר: עמיקם גרינברג, טל': 052-3644371