שירותי ייעוץ כלכלי בתחום החינוך

נושאי הייעוץ:

ניתוח כספי לשנת לימודים

 • הצגת הוצאות הרשות בקישור לנושא/פרק תקציבי ובהתאמה לתקצובו על ידי משרד החינוך ובהפרדה לשכר ופעולות לשנת לימודים.
 • הצגת הכנסות הרשות בקישור לנושא/פרק תקציבי ובהתאמה לתקצובו על ידי משרד החינוך ובהפרדה להכנסות ממשלה והכנסות עצמיות לשנת לימודים.
 • הצגת השתתפות הרשות לכל נושא, תוך השוואתה להשתתפות רשות מתוקננת ולממוצעים כלל ארציים.
 • הצגת עקרי ממצאים ועקרי משמעויות למקבלי ההחלטות ברשות.

בקרת הכנסות משרד החינוך

 • בדיקת דוח מית"ר והשוואת בסיסי הנתונים המופיעים בו לנתונים הפיסיים על פיהם פועלת הרשות בכל נושא (גנים, יסודי, על יסודי, שפ"י,  אחר) בשנה השוטפת.
 • בדיקת הנתונים המצטברים של הכנסות המשרד, תוך השוואתם לתקציב הרשות ואיתור פערים הנובעים מחוסר באישורים/דיווח/ביצוע.
 • בדיקת אפשרות של איתור מקורות הכנסה ייעודיים נוספים שהרשות לא ידעה עליהם או לא מטפלת בהם.
 • בדיקה מערכתית כוללת של נושא חטיבה עליונה (פרופיל, רמת שירות, אחוז גמולים).
 • נושא הסעות תלמידים -ראה פרוט נפרד.

בקרה שוטפת:

 • הכנת דוח מית"ר חודשי כפקודת רישום להנהלת חשבונות וכמערכת בקרה להכנסה החודשית של הרשות בגין החודש השוטף.
 • הכנת דוח מית"ר מצטבר המפרט את הכנסות הרשות לכל נושא, בקישור לכל סמל מוסד על פי החודשים לשנת הלימודים ו/או שנה קלנדארית.
 • בקרת הוצאות שוטפת לפרק החינוך.
 • בקרת הכנסות עצמיות שוטפת לפרק החינוך.
 • הפקת דוחות בקרה לנושאים ייעודיים תוך הצגה מלאה של הנתונים הפיסיים, ההוצאות, ההכנסות וניתוח כספי כולל של הפעילות לתקופה הנבדקת.

היערכות וטיפול בנושאים מערכתיים

 • בניית אינדקס חשבונאי מפורט של פעילות תחום החינוך ברשות, המבוסס על הנחיות משרד הפנים לרישום חשבונאי של פרק החינוך ובהתאמה לפעילויות המתבצעות בפועל ברשות ובקישור לנושא/סמלי מוסד.
 • בניית תקציב מפורט לתחום החינוך ברשות, המבוסס על מסדי נתונים פיסיים ונתונים כספיים אשר יוצרים תשתית מובנית להבנת התקציב ולעדכונו על פי רמת הפעילות המעודכנת ברשות.
 • יצירת קובץ בסיסי הנתונים תבוצע בתיאום בין אגף/מחלקת החינוך לבין הגזברות.
 • בניית תקציב לנושאים המשלבים פעילות של מספר מחלקות (למשל מועדוניות משותפות ביחד עם הרווחה).
 • סיוע בהכנת מערך נוהלים מובנה לניהול הכספי של תחום החינוך.
 • ליווי שוטף של הגזבר בנושאי תקצוב, בקרה תקציבית והיערכות בתחום החינוך, כולל הכנת ניירות עמדה למשרד החינוך ו/או הרשות.

יתרונותינו וניסיוננו:

 • המשרד מעסיק כלכלנים ורואי חשבון בעלי ניסיון רב בתחום הניהול הכספי והרישום החשבונאי.
 • המשרד עוסק בבקרה כספית בתחום החינוך ברשויות מקומיות רבות וצבר ניסיון רב בתחום.
 • במהלך עבודתנו ברשויות נמצאו ליקויים משמעותיים ברישומים החשבונאיים של פרק החינוך ברשות. בחלק מהרשויות נמצאו ליקויים מהותיים בבקרה התקציבית של פרק החינוך אשר לא אותרו במהלך עבודה שגרתי ברשות וטופלו לאחר הערותינו.
 • משרדנו עורך בקרה שוטפת של הכנסות משרד החינוך ומאתר פערי דיווח/ביצוע, כך שמתקבלות מירב ההכנסות לרשות.
 • ניסיון רב ביצירת ממשקי עבודה בין הגזברות למחלקת החינוך לניהול הכספי של פרק החינוך. 

 

נשמח לעמוד לרשותכם במתן אינפורמציה על מגוון השירותים שמשרדנו נותן בתחום.

איש הקשר - נושין גדולים, טל': 052-8335159