חוזרים 2011

1448 החזר עודף מס תשומות

1449 שכר מינימום במשק

1450 שינוי שיטת הדיווח למע"מ - עדכון הוראות ביצוע לגבי מלכ"רים

1451 דיווחי 126 ו- 856 לשנת 2010

1452 הוצאות נסיעה לחו"ל לצרכי מס הכנסה - בתוקף לשנת המס 2011

1453 משכורת מרבית שמלכ"ר משלם - הפטורה ממס שכר לשנה 2011

1454 שווי שימוש ברדיו טלפון נייד לשנת 2011

1455 הוצאות למתנדב על פי תקנות מס הכנסה לשנת 2011

1456 הארכת תוקף האישורים לפטור על ניכוי מס במקור

1457 זיכוי במס בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים לשנת 2010

1458 נתוני עזר לחישוב הוצאות עודפות לשנת המס 2011 (החל מינואר 2011)

1459 עדכון השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 2011

1460 זקיפת שווי השימוש ברכב בשנת 2011

1461 השקעות בנכסים פיננסיים באלכ"רים (ארגונים ללא כוונת רווח)

1462 הנחה ממס לתושבי ישובים מסויימים

1463 חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

1464 תשלום חד פעמי בעד שירותים או נכסים

1465 חובת דרישת חשבונית מס בעת רכישה

1466 מחיר עסקה כמחיר הכולל מע"מ

1467 עדכון סכום הלוואה ממעביד לעובד לענין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת 2011

Next Page