ייעוץ חשבונאי ומיסויי, חוות דעת מקצועיות

המשרד מעניק באופן שוטף יעוץ ללקוחות ולצוותי הנהלת החשבונות:

 • חוזרים מקצועיים
 • ימי עיון למנהלי/מנהלות חשבונות
 • תמיכות – יעוץ ולווי בנושא תמיכות ברשויות מקומיות, נוהל תמיכות, וועדה מקצועית, תבחינים, חלוקת תמיכות, השתתפות בישיבות.
 • עסקת אקראי במקרקעין
 • תקנה 6א וצו הביטוח הלאומי
 • שיעורי המס, ניכוי במקור, נקודות זיכוי
 • שיעור הריבית בהלוואה ממעביד לעובד
  סכומים שנקבעו לצורך מכרזים
 • זיכוי במס בגין תרומות
 • משכורות מרבית שמשלם מלכ"ר הפטורה ממס שכר, מיסוי תשלומים הניתנים עם סיום יחסי עובד מעביד, עובדים מושאלים
 • חובות אבודים – מס הכנסה ומע"מ
 • תברים
 • תאגידים עירוניים
 • דיווח הוצאות עודפות, נתוני עזר לחישוב הוצאות עודפות, ביקורת ניכויים
 • מיסוי מתנות לעובדים, ספקים ולקוחות
 • קיזוז מע"מ תשומות
 • הטבה בגין גיבוש לעובדים
 • הסעה מאורגנת
 • השתלמויות עובדים, הדרכה ורווחה
 • הוצאות נסיעה לחו"ל לצרכי מס הכנסה, דוח נסיעות לחו"ל
 • נסיעות נבחרים בתפקיד לחו"ל
 • שווי שימוש בטלפון נייד
 • זקיפת שווי שימוש ברכב
 • הגדרת רכב בטחון
 • מיסוי שווי שימוש ברכב מאגר
 • שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב
 • תשלום חד פעמי בעד שירותי או נכסים
 • הוצאות למתנדב
 • דיווח שנתי 856 ן- 126
 • מסמכים ממוחשבים
 • אגרה לרשם העמותות
 • מוסדות העמותה, תשלום גמול
 • מס ערך מוס בעבודת פיתוח
 • נוהל קופה קטנה
 • נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות ברשויות מקומיות
 • תמיכות במוסדות ציבור
 • הנחיות לעריכת הדוחות הכספיים
 • השתתפות ברכישת עיתונים ומתנות לראש רשות וסגנים

שירותים נוספים

תחומי פעילות

אישורי רואה חשבון

המשרד מכין באופן שוטף אישורי רו"ח הנדרשים למשרדי ממשלה, תורמים ואחרים בזמינות יום יומית לרשויות והתאגידים במגוון נושאים : פסטיבלים ופעילויות שונות למשרדים השונים, אישורים

תחומי פעילות

מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

השימוש בכלי GIS בחברה בא לידי ביטוי בתחומי התכנון, הסביבה והכלכלה והוא כולל יצירת שכבות מידע מרחבי, ניתוחים מרחביים ומפות, ובעיקרו כולל את הפעולות הבאות: