משרד הפנים: ספר ירוק – תמצית הנחיות מקצועיות לשנת הביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים,

לנוחיותכם, להלן הפניות לתמצית עדכונים והנחיות חדשות מתוך הספר הירוק לשנת 2023 (לא כולל הפניות ועדכונים של עבודת המבקר – טכני).

להלן מספר נקודות:

1) בתחילת הספר הירוק ישנם שני עמודים שאינם ממוספרים המציינים מה חדש בשנת
2023 – הח"מ הפנה משם לעדכונים/הנחיות כפי שצויין ברישא – ראו חומרים בתחתית
הדיוור.
תשומת לב להצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום – "חרבות ברזל".
הצגה זו הינה לשיקול הרשות – מצ"ב ההנחיה בנושא מיום .18.12.23

2) נושאי ביקורת עומק חדשים השנה:

א. בדיקה בנושא טיב השירות לתושב ביחידת המוקד בעת שגרה וחירום –
בדיקה זו מתמקדת בבחינה של טיב השירות ביחידת המוקד של הרשות המקומית, תוך
שימת דגש על שירותים חיוניים בתקופת חירום – בספר הירוק עמודים 188-180 –
מצ"ב.

ב. בדיקה בנושא הרשאות במערכות הגביה והשכר –
מערכת הגביה – מטרת הבדיקה למפות את ההרשאות במערכת הגביה ולבדוק האם
קיימים עובדים או גורמים אחרים שלהם הרשאות במערכת הגביה, על אף שאינם נדרשים
לכך מכוח תפקידם ו/או על אף שאינם עובדים ברשות.
מערכת השכר – המטרה לבדוק האם קיימת הפרדת תפקידים מובנית במערכת השכר,
האם ההרשאות לעדכון הנתונים במערכת השכר הינם בהתאם להנחיות (עובדי משאבי
אנוש ועובדי שכר) – בספר הירוק עמודים 194-189 – מצ"ב.

ג. בדיקה בנושא זיכויים ושינויים בחיובי ארנונה –
מטרת הבדיקה הינה יישום שיטת המדידה לצורך חיובי הארנונה שנקבעה בחקיקה. על
הרשות המקומית להטיל ארנונה או לבצע הפחתה בארנונה רק על פי ההנחיות שנקבעו
בהוראות אלו – בספר הירוק עמודים 197-195 – מצ"ב.

3) נושאי ביקורת נוספים:

א. הקצאת מקרקעין – הופיע שנה קודמת.
ב. מערכות מידע וסייבר.
ג. ביקורת גביה – הופיע שנה קודמת.
ד. תב"רים ללא תנועה – הופיע שנה קודמת.
ה. דוח מבקר הפנים האחרון אשר הותר לפרסום.
כמו כן, תינתן התייחסות לדוח מבקר המדינה במידה ופורסם בשנת הביקורת – הופיע
שנה קודמת – בספר הירוק עמוד 260 – מצ"ב.

4) סוגיות מקצועיות שפורסמו בשנת 2023 (סוגיות נבחרות):

א. תוכנית להרחבת גמישות ניהולית פדגוגית בבתי ספר – רישום חשבונאי של תקציב
בית ספרי.
ב. מענקי משרד משרד הפנים לשנת 2022 – ייעוד והנחיות לרישום.
ג. מענקי משרד הפנים לשנת 2023 – ייעוד מענקים בגין שנת 2023 והנחיות לרישום.
ד. גננות עובדות מדינה – רישום הכנסות והוצאות בגין גננות המועסקות על ידי משרד
החינוך.
ה. מיחזור מלוות – רישום מיחזור מלוות.
ו. מצב חירום – כספים מתיאגוד משק המים והביוב – שימוש בכספים המתקבלים מהליך
תיאגוד.
ז. מצב חירום – הלוואות לאיזון 2023 – רישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב
הרגיל בשנת .2023
ח. מצב חירום – עודפי מזומנים – שימוש בעודפי מזומנים.
ט. מצב חירום – הצגה של נתונים – הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעילות
לחירום – בספר הירוק עמודים 143-147 – מצ"ב.

לנוחיותכם –

  1. ספר ירוק לשנת .2023
  2. ספר ירוק לשנת 2023 (עמודים נבחרים) – כולל הפניות בגין השינויים.
  3. נושאי ביקורת עומק חדשים שצויינו בסעיף 2 לעיל.
  4. נושאי ביקורת נוספים שצויינו בסעיף 3 לעיל.
  5. סוגיות מקצועיות נבחרות שצויינו בסעיף 4 לעיל.
  6. הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום – "חרבות ברזל" – הנחית משרד הפנים.

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים