עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים

חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים שונים.

חלק מחוקי העזר קובעים תעריפי אגרות שוטפות המיועדים למימון פעילות שוטפת כדוגמת אגרת ביוב, היטל שמירה, אגרות חניה, אגרות שילוט ועוד, וחלקם קובעים תעריפי היטלים הנגבים באופן חד פעמי ומיועדים לצורך הקמת תשתיות פיזיות כדוגמת כבישים ומדרכות, תיעול וניקוז, שטחים ציבוריים פתוחים, מים וביוב.

התחשיב הכלכלי של חוקי העזר נדרש לעבור את אישור הרגולטור (משרד הפנים / רשות המים או משרד ממשלתי אחר לפי העניין) ורק לאחר מכן ניתן לפרסם את חוק העזר ברשומות.

חברת אורבניקס הינה בעלת ניסיון של כ- 30 שנים בהכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים (אגרות והיטלים), ואישורם מול הרגולטור.

בעבודתנו, אנחנו מגבשים מודל כלכלי מותאם לכל רשות ורשות, המביא בחשבון את מאפייניה הייחודיים, תוך יצירת משק כספים סגור למימון הפעילות הרלוונטית, וכל זאת בהתאם להנחיות ונוהלי משרד הפנים.

על הרשות המקומית לעדכן את תחשיבי חוקי העזר מידי מספר שנים, זאת על מנת להתאימם לפיתוח ולתמונת המצב העירונית, ולשמירתם ככלי ריאלי המסוגל להביא למימון הפעילות.

מוצרים:

 • תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות
 • תחשיב היטל תיעול
 • תחשיב היטל שצ"פים
 • תחשיב דמי הקמה ביוב
 • תחשיב דמי הקמה מים
 • תחשיב אגרת ביוב
 • תחשיב היטל מכסות ניקוז
 • תחשיב היטל שמירה
 • תחשיב אגרות מודעות ושלטים
 • תחשיב אגרות חניה
 • תחשיב אגרת פסולת עודפת

שירותים נוספים

תחומי פעילות

כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית