הנחיה לסגירת ספרים – ביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים,

בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 2/2008 מיום 9 במרץ 2008:
"ראש הרשות והגזבר נדרשים לוודא שהדוחות הכספיים הסופיים לשנה שנסתיימה יוגשו לביקורת לא יאוחר מסוף חודש מרס בכל שנה".

גזברי הרשויות המקומיות מתבקשים ליישם את הוראות החוזר המחייבות ולוודא הגשה של כל הנדרש לצורך ביקורת שנת 2023 לא יאוחר מיום 31/03/2024.

ראו הנחית משרד הפנים בנושא:

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

משרד הפנים – עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד

הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת בחירות בעקבות דחיית הבחירות היקפה ומשכה של מלחמת "חרבות ברזל" טרם התבררו, אולם הכנסת אישרה חוק לדחיית הבחירות המקומיות, שתוכננו