הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023

ראשי צוותים יקרים,

להלן הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל:

  1. מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".
  2. הוראת שעה – שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה.

תקציר ההנחיה:

1. מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל":
מתווה א – מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון (מודל) לשנת 2022.
מתווה ב – מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצורכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".

רישום חשבונאי:

ככלל, תקבולים ממלוות לזמן ארוך נרשמים כהכנסות עם קבלתן בפועל (בסיס מזומן).
כחריג, תקבולים ממלוות לאיזון התקציב הרגיל (המצויניים לעיל) לשנת 2023 בלבד יירשמו על בסיס מצטבר בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. המלוות הן במסגרת מתווה א או מתווה ב.
  2. תוגש בקשת היתר לקבלת הלוואה עד לתאריך 29/02/2024.
  3. ההלוואה תמומש בפועל עד לתאריך 31/03/2024.
  4. אושר תקציב בלתי רגיל לקבלת המלוות – פתיחת תב"ר.

2. הוראת שעה – שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה

בתאריך 15/10/2023 פרסם מנכ"ל משרד הפנים "הוראת שעה – שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה" לפיה רשאית מועצת הרשות המקומית לאשר הלוואה מקרנות פיתוח לתקופה של עד 5 שנים, לצרכי חירום בלבד במסגרת התקציב הרגיל, ובתנאים המפורטים בהוראת השעה.

רישום חשבונאי:

  1. מלוות מקרנות פיתוח יירשמו במאזן של הרשות המקומית.
  2. בדוח הכספי תירשם התנועה בהלוואה ויתרתה בנספח 3 לטופס 1 כמלוות "ממקורות אחרים"
  3. סכום הריבית בגין השימוש בעודפי המזומנים של קרנות הפיתוח יירשם כהוצאה בתקציב הרגיל (פרק 63) כנגד הכנסות מהשקעות בקרנות הפיתוח.
  4. אושר תקציב בלתי רגיל לקבלת המלוות – פתיחת תב"ר – דרישה שחלה על כל הלוואה שהרשות לוקחת.

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים